กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวรสสุคนธ์ คำโพธิ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมชาย กองมณี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวสุวพิชญ์ สุภา
ครูชำนาญการ

นายปกรณ์ ยืนธรรม
ครูอัตราจ้าง

นางสาวศุภกานต์ คำปัน
ครูอัตราจ้าง