บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวธนชา สิงห์ตาก้อง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาววันทนีย์ ศรีลิมปนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายอนุชา สืบวงศ์รอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายพิชญะ ปามาละ
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นางสาววนิดา เจียมรักษา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางใบอร คำฝั้น
นักการภารโรง

นายอรรณพ สุกันธา
พนักงานขับรถยนต์

นายคมสันต์ ปัญญามานะ
ยาม

นายสุเทพ เอี่ยมสอาด
พนักงานขับรถยนต์

นายมนต์เฑียร บุษดี
นักการภารโรง

นางสาวธนาพร ศรีรัตนะสุวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน