คณะผู้บริหาร

นางรสชรินทร์ คำโพธิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายญาณรพัฒน์ แก้วที
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา,หัวหน้าฝ่ายงานบุคคล

นางจิตตานาถ ปลอดสกุล
หัวหน้าฝ่ายงานแผนและงบประมาณ

นายสมชาย กองมณี
หัวหน้าฝ่ายงานวิชาการ

นายประดิฐพงษ์ อภิรัชติกุล
หัวหน้าฝ่ายงานบริหารทั่วไป

นางพรทิพย์ ถาอ้าย
หัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียน