พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1.ส่งเสริมการจัดรูปแบบการศึกษาตมศักยภาพของผู้เรียน
2.พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3.พัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ในการบริหารจัดการ
4.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
5.สนับสนุนการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง และสนองความต้องการของท้องถิ่น
6. ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรประชาธิปไตย รักษ์ความเป็นไทย เศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม