กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอภิรตี ประดู่
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอชิรญา ศิริมงคล
ครูผู้ช่วย

นายพลวัฒน์ เสตะสุหัท
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลทิพย์ ฉัตรคำแปง
ครูอัตราจ้าง